At blive klar til at skrive – førskrivningsteknikker

Det er vigtigt at gøre et godt stykke forarbejde med at udvikle skriveidéer i før-skrivefasen. Det er nemlig her, du genererer idéer og begynder at skrive ustruktureret løs om emnet på baggrund af egen viden, dvs. hvad du allerede ved og allerede har læst om emnet – eller er i gang med at læse. Får du nye idéer, skal disse skrives ned og helst med det samme, da indfald ofte medfører nye indfald, der kan vise sig at danne en slags logisk struktur for den opgave, du skal skrive. 

Der findes mange forskellige teknikker til at videreudvikle din skriveidé indenfor udforskende skrivning. Nogle af skriveteknikkerne kan med fordel ofte kombineres. 

Du kan f.eks. begynde med en hurtigskrivning om emnet. Gå dernæst din hurtigskrivning igennem og streg alle de overflødige ting ud. Find nøgleordene i resten og streg dem under. Nøgleordene kan du evt. sætte ind i et mind-map, som du kan udbygge videre, og på den måde få et overblik over mulighederne og begrænsningerne i dit emne og dine problemstillinger. 

Læs mere om forskellige førskrivningsteknikker herunder:

Brainstorm

Ordet ”brainstorm” er amerikansk og kan oversættes: idémyldring.

Brainstorming eller ”idémylder” er en skriveteknik, der handler om at genere så mange tanker og associationer som muligt om et emne.

Du må derfor ikke være alt for kritisk overfor dine idéer, da formålet med teknikken er, at du ustruktureret nedskriver alle de idéer eller viden ned, du kan komme i tanke om ud fra et emne eller en overordnet problemformulering.

Mind-map

Mind-map eller tankekort er en anden skriveteknik, der som udgangspunkt minder meget om brainstorming teknikken, men der er imidlertid en højere grad af struktur forbundet med denne. 

Mind-mappet er en form for kort over dine mange tanker og idéer. Du starter med at skrive dit emne i en overordnet stor cirkel på en blank side. Du kan også lave et mindmap på din computer.

Efter du har skrevet dit emne, skriver du dine umiddelbare associationer ned i nye små cirkler rundt om cirklen med dit overordnet emne, som du dernæst forbinder via streger til den store cirkel.  Herefter arbejder du dig videre ud fra de nye cirkler og så fremdeles. 

Du opbygger på den måde et netværk af associationer med indbyrdes sammenhænge. Fordelen ved et mind-mapping er, at du på én gang kan overskue hele din skriveidé, og at du kan arbejde nye kreative indfald ind i skriveidéen, efterhånden som de melder sig i før-skrivefasen.

Hurtigskrivning

I hurtigskrivningsteknikken tager du udgangspunkt i et emne eller en problem-formulering med tilhørende problemstillinger. 

Teknikken går ud på, at du skriver alt det ned, der falder dig ind, alt imens du undgår at gå tilbage og rette i det skrevne. På den måde får du skrevet en masse tanker ned til videre bearbejdning i under skrivefasen, hvor du videre i skriveprocessen kan begynde at udvælge idéer, og skrive lidt præcis som i brainstorming – teknikken.

Råd til hurtigskrivning:

  • Vælg et emne at skrive ud fra
  • Sæt en tidsramme (ca. 3-6 min)
  • Skriv så hurtigt og meget du kan. Du må ikke stoppe skrivningen undervejs. Hvis du ikke kan finde på mere at skrive om emnet, da skriv om alt andet, der falder dig ind.
  • Skriv i hele sætninger, ikke i stikord. Du får flere sammenhængende tanker frem, når du skriver i helsætninger. Tænk ikke på stavning, tegnsætning og andre korrekte sprogkrav.
  • Vend ikke tilbage til det, du allerede har skrevet … men fortsæt med at skrive ustruktureret og ukorrekt.  
  • Streg til sidst efter endt tidsramme gode ord og formuleringer under, brug dem, og smid resten ud.

Refleksionsskrivning

Når du bruger teknikken refleksionsskrivning, bruger du skrivningen som et redskab til at reflektere over et givet emne. 

Refleksionsskrivning kan f.eks. bruges som en slags forforståelsesskrivning – hvor du reflekterer over et emne, der endnu ikke er behandlet, og på den måde ”filosoferer” du dig ”varm” om emnet. At reflektere er at undre sig, tænke sig om, overveje og give forsigtige bud på svar om emnet. Det er ikke en argumentation.

Når du reflekterer er du oppe i ”helikopteren”, hvor du på et højere abstraktion-sniveau skriver tanker og refleksioner ned til dig selv om emnet, hvad du gerne vil undersøge, på hvilken måde, og med hvilke metoder, du har tænkt dig at nå frem til dit resultat. Du stiller en masse spørgsmål og reflekter over muligheder og paradokser, for  med den teknik at få udvidet dine indfaldsvinkler på emnet.

I nogle fag kan du også i opgavesammenhæng blive bedt om at reflektere over egen læring (meta-refleksion), valgte metoder og fremgangsmåder i din undersøgelse. Hvis det er tilfældet, da vil det stå specifikt i opgaveformuleringen.     

Del – og stjæl skriveteknikken

Hvis du bruger del-og-stjæl teknikken, har du brug for en skrivemakker eller måske flere. 

Først brainstormer du selv ud fra et givet emne. Derefter går man på ”besøg” hos hinanden. Under et ”besøg” fremlægger begge egne skriveidéer, og vælger dernæst hver en idé eller flere, som de vil ”stjæle” fra hinanden. 

Efter et antal ”besøgsrunder” har alle fået ekstra, fornyet input til et givet emne i forhold til deres egen brainstorm.  Input som forhåbentlig kan bruges videre i din egen skriveproces. Denne teknik kan også bruges, hvis man synes, man er ved at gå i stå i sin egen skrivning. 

Displays-skriveteknikken

Denne teknik handler om at ”tegne”, illustrere opgavens indhold i en form for oversigtsform. Det er en grafisk fremstilling af din opgavens sammenhæng i en koncentreret form. 

Tekniknikken kan give dig et godt overblik over opgavens centrale dele og sammenhængen mellem disse dele. 

Du kan for eksempel lave forskellige grafiske illustrationer – tegne kasser, cirkler, tidslinjer, figurer, mv. Teknikken er især brugbar, hvis du er et menneske, der har brug for megen ”struktur” inden du begynder at skrive. 

Det er vigtigt, at have sig selv med i skriveprocessen, og ikke mindst en forståelse for, hvordan man arbejder bedst i den defineret tid man har til opgaven.