Metodeafsnit

Det er ikke alle akademiske opgaver i gymnasiet, der har et særligt metodeafsnit. I nogle fag kan man vælge kort at nævne de faglige metoder i indledningen, mens man i andre fag beskriver metoderne undervejs i opgaven eller efter de er blevet anvendt. 

Skriver man i naturvidenskabelige fag skal man ikke forveksle dette afsnit med et metodeafsnit i en videnskabelig rapport. Er du i tvivl, så spørg din vejleder. 

Det er ikke et krav, at en akademisk opgave i gymnasiet har et metodeafsnit, og det er netop er metoderne, som man også skal præsentere og vurdere til det mundtlige forsvar.

Ønsker du alligevel at skrive et metodeafsnit, så læs videre.

En metode er en måde at undersøge på. Et metodeafsnit kan derfor beskrives som en kort tekst, hvis væsentligste formål er at beskrive for læsere, hvordan man har tænkt sig at løse sin opgave. Strukturen varierer fra fag til fag, ligesom placeringen af metodeafsnit i en opgave også kan variere. I nogle naturvidenskabelige fag giver det mest mening at placere metodeafsnittet til sidst. Her er dog nogle fælles kendetegn ved metodeafsnittet:

  • Man præsenterer sine metoder
  • Man argumenterer for, hvorfor og hvordan metoderne er anvendelige i henhold til sin opgaveformulering og problemstillinger. 
  • Man vurderer evt. ulemper ved metoderne. 

I nogle fag giver det også mening at lave en afgræsning i metodeafsnittet eller indledningen. At afgrænse betyder, at man argumenterer for, hvorfor man har udvalgt sit materiale, f.eks. teori eller empiri på en bestemt måde. 

Du kan lade dig inspirere af disse eksempler på metodeafsnit fra tidligere elevers SRP’er. De er kommenteret af lærere for at vise dig, hvor eleverne gør det, som forventes af dem. 

Et tip til skriveprocessen: 

Skriv først metodeafsnittet færdigt, når du rent faktisk har brugt metoderne, f.eks. i dit forsøg, din analyse eller anden undersøgelse. På dette tidspunkt har du et større overblik over, hvad du får ud af at anvende dem. Nogle kan godt lidt at skrive sit metodeafsnit, inden man går i gang for at ”skrive sig varm”. Men sørg for at gå tilbage og juster afsnittet, når du har anvendt metoderne. 

Undgå alt for overordnede begreber såsom at nævne, at man har brugt ”den hermeneutiske spiral” eller ”den sociologiske metode”. Du skal være meget mere konkret i metodeafsnittet og primært anvende de fagbegreber, som du er blevet undervist i i fagene. Knyt gerne begreber fra den basale videnskabsteori til. Se mere på denne side og i bogen Vidensmønstre.