Fransk i samspil med andre fag

FRANSK OG DANSK

Emne Problemformulering
MinimalismeHelle Helle: “Ned til hundene” (2008) og Emmanuèle Bernheim: “Sa femme” (1993)
Med udgangspunkt i en kort karakteristik af kompositionen ønskes en sammenlignende analyse og fortolkning af de to værker med særligt henblik på en påvisning af karakteristiske stiltræk.
Endelig ønskes en diskussion og vurdering af, i hvilken grad de to værker kan karakteriseres som minimalistiske.    
EksistentialismeHvordan kommer eksistentialismen i Albert Camus’ roman L’étranger (1942) til udtryk, og hvordan ses påvirkningen fra denne filosofi i udvalgt dansk fiktion?
Din besvarelse skal indeholde en analyse og fortolkning af romanen med fokus på skildringen af hovedpersonen og hans forhold til omverdenen og en perspektivering til et par udvalgte noveller fra Peter Seebergs Eftersøgningen (1962).
Afsluttende skal du udvælge en scene fra Astrid Øyes drama Rørvig (2008) og derudfra diskutere, hvorvidt dramaets hovedproblematik kan tolkes eksistentialistisk. Hvilke perspektiver ser du fra Camus’ roman til nutiden? (Den udvalgte dramascene vedlægges i kopi)  
Danske og Franske damebladeFransk – Dansk Giv en kort karakteristik af genren “dameblade”, herunder genrens rolle og funktion i forhold til de øvrige medier. Foretag en analyse af det franske blad “Elle” med særlig vægt på en afdækning af bladets målgruppe. I analysen skal inddrages både artikler og reklamer fra bladet. Sammenlign det franske blad “Elle” med det danske blad “Femina” og vurdér ligheder og forskelle med hensyn til sprog, indhold og målgruppe.

FRANSK OG HISTORIE

Emne Problemformulering
AlgerietDer ønskes en kort redegørelse for den franske kolonipolitik i Algeriet.
Med hovedvægten lagt på kolonikrigen 1956-63 ønskes en komparativ analyse af hhv. franskmændenes og den algierske befolknings metoder i kampen. I den sammenhæng gives en analyse af hovedpersonen Ali i filmen ”La Bataille d’Alger”.
Med inddragelse af vedlagte digt ”Prison de mes frères” og andet selvvalgt materiale gives en vurdering af, hvorfor franskmændene tabte krigen.  
Krigen i AlgerietMed inddragelse af bilag 1 ønskes først en gennemgang af Frankrigs krig i Algeriet 1954-61.

Dernæst ønskes 
a) på baggrund af en sammenlignende analyse af Didier Daeninckx ‘Meurtres pour mémoire’ s.11-38 og mindst 2 autentiske øjenvidneberetninger en afdækning af det officielle Frankrigs behandling af algeriske indvandrere/demonstranter på fransk jord. 
b) en analyse og personkarakteristik af hovedpersonerne i André Théchiné ‘Les roseaux sauvages’ med særligt henblik på at afdække hvorledes Algeriets selvstændighed influerer på deres liv og indbyrdes forhold.
c) filmene ‘Les roseaux sauvages’ og ‘Slaget om Algier’ kan evt. inddrages som supplerende materiale.  

Og endelig ønskes med udgangspunkt i bilag 2 en perspektivering og diskussion af den politiske udvikling i Algeriet frem til i dag.    
Oplysningsfilosofien, Voltaire og den franske revolution.       Ud fra en præsentation af hovedtrækkene i oplysningsfilosofien – med vægten lagt på Voltaires filosofi og tænkning – ønskes en analyse og fortolkning af François de Voltaire: “Candide ou L’optimisme” (1759). Hvordan kommer forfatterens ideer til udtryk i værket?
På baggrund af bl.a. “Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas” (1763) skal du overveje Voltaires samfundssyn.
Diskuter til sidst oplysningsfilosofiens betydning for den store franske revolution. Her bedes du bl. a. benytte vedlagte bilag:    

FRANSK OG MATEMATIK

Emne Idéer
Fermats sætning og Sophie GermainDer ønskes en sammenlignende analyse af Voltaires L’éducation des filles (1761) og Jean Jacques Rousseaus ”Émile ou de l’éducation (livre 5) (1762) med særligt henblik på kvindens ret til uddannelse.
Sammenhold konklusionen med Sophie Germains liv og videnskabelige karriere.
Bevis Fermats sætning for n=4 ved anvendelse af pythagoræiske tripler og Fermats nedstigning.
Vurder Sophie Germains matematiske bidrag til det endelige bevis af Fermats sidste sætning og diskuter i hvor høj grad Sophie Germain blev anerkendt som videnskabskvinde af sin samtid.

FRANSK OG BIOLOGI

EmneProblemformulering
SygdommeGør rede for hvordan appetitreguleringen fungerer hos mennesker og forklar hvilke fysiologiske forandringer længerevarende negativ energibalance medfører.  Lav en sammenlignende analyse og fortolkning af Olivier Adams roman ’Je vais bien, ne t’en fais pas’ og filmen af samme navn med henblik på en afdækning af hovedpersonen Claires spiseproblemer og årsagerne til disse, herunder hvilken behandling hun modtager. Andre tekster kan inddrages til perspektivering af problemet.  Beskriv og analyser principperne i behandling af spisevægring.
Beskriv kort udviklingen i forekomsten af spisevægring i Danmark og diskuter med udgangspunkt i ’Je vais bien, ne t’en fais pas’ årsagerne til denne udvikling.   
2. verdenskrig – koncentrationslejre –påvirkning, sult og arbejde Idé: fransk og biotek omkring 2. verdenskrig og jødernes forhold i koncentrationslejrene. Her kan man i biotek arbejde med hvad der sker med kroppen når man sulter og arbejder, og fransk kan analysere forskellige vidnesbyrd eller artikler. 

FRANSK OG KEMI

EmneProblemformulering
SilkeMed udgangspunkt i romanen ”La vallée de la soie” af Michel Jeury ønskes en beskrivelse af produktionen af natursilke i Frankrig i 1800-tallet og en analyse af stoffets betydning for hovedpersonen Alexandrine Jourdan.
Redegør for silkefibroins struktur og egenskaber. Beskriv forskellige metoder til farvning af tekstiler og forklar sammenhængen mellem valg af farvemetode og tekstilfibrens struktur.
I kemilaboratoriet skal der fremstilles et naturligt farvestof og et azofarvestof. Farvestofferne skal herefter anvendes til indfarvning af silke.
Beskriv de udførte eksperimenter grundigt, herunder med relevante reaktionsskemaer, reaktionsmekanismer og støkiometriske beregninger.
Til sidst ønskes en analyse af, hvilke egenskaber ved natursilke, der har gjort stoffet eftertragtet i mange århundreder og en vurdering af, om det også i moderne tid vil bevare sin værdi på handelsmarkedet.  

FRANSK OG BIOTEK

EmneProblemformulering
Det franske paradoks  Gør rede for fænomenet ’det franske paradoks’ og navnlig for dit valgte fokus. Gør rede for 1D1H-NMR-spektroskopi og anvend teknikken til at optage relevante spektre af urinprøver.    Analyser spektrene for metabolitter i det omfang, det er muligt.  Giv en sammenlignende analyse af to typer fransksprogede artikler omhandlende emnet og vurder anvendeligheden af sådan en analyse.   Diskuter endelig, hvorvidt ost og vin spiller en rolle i paradokset.

FRANSK OG RELIGION

EmneProblemformulering
’En attendant Godot’, med perspektivering til religionen i samtidenDu skal give en analyse og fortolkning af Samuel Beckett: “En attendant Godot” (1952).
Analysen skal fokusere på dramaets temaer, personer og deres indbyrdes relationer samt på andre virkemidler. Du skal karakterisere værket som absurd drama.
Sammenlign “En attendant Godot” med Jean-Paul Sartre: “Eksistentialisme er humanisme”(1946), idet du fokuserer på Sartres væsentligste ideer og konkrete eksempler og hans måde at argumentere på.
Diskuter relevansen af de to værker i et nutidigt perspektiv. 
EksistentialismeDer ønskes en analyse og fortolkning af Jean-Paul Sartre: “Le mur” (1939) med særlig vægt på væsentlige temaer, novellens skildring af personerne og fortælle- teknikken.
Sammenlign med Søren Kierkegaard: “Diapsalmata” (fra “Enten-eller” 1. del (1843)) samt vedlagte passage fra “Ligevægten mellem det æstetiske og etiske i Personlighedens Udarbejdelse” (fra “Enten-eller” 2. del).
Du kan inddrage andre tekster, og du skal diskutere de analyserede teksters og ideers relevans i nutiden.  
EksistentialismeDer ønskes en analyse og fortolkning af Jean-Paul Sartre: “Le mur” (1939) med særlig vægt på væsentlige temaer, novellens skildring af personerne og fortælle-teknikken. Sammenlign med Søren Kierkegaard: “Diapsalmata” (fra “Enten-eller” 1. del (1843)) samt vedlagte passage fra “Ligevægten mellem det æstetiske og etiske i Personlighedens Udarbejdelse” (fra “Enten-eller” 2. del).Du kan inddrage andre tekster, og du skal diskutere de analyserede teksters og ideers relevans i nutiden.

FRANSK & BILLEDKUNST, FILOSOFI, DRAMA

EmneProblemformulering
Van Gogh og GauguinDer ønskes en kort præsentation af de to malere med særligt henblik på deres forskellige baggrund. Dernæst ønskes en analyse og sammenligning af de enkelte værker fra den periode, hvor de to malere levede sammen. Med udgangspunkt i deres brevkorrespondance ønskes en analyse og vurdering af deres indbyrdes påvirkning, deres samhørighed og senere uenighed. Vurder endeligt, hvilken betydning deres samliv har haft for deres produktion.
Gadamer og CamusGiv en koncentreret præsentation af Gadamers hermeneutik og brug nogle af hans centrale begreber i en analyse og fortolkning af Albert Camus’ roman ”L’étranger”. Overvej, hvorvidt begreber som nærvær og distance kan bruges i en forståelse af den måde hovedpersonen Meursault forholder sig til sin omverden på. Inddrag desuden aspekter af Camus’ filosofiske og litterære forfatterskab til en diskussion af den eksistensforståelse, der kommer til udtryk i romanen.  
Gadamer og CamusRedegør kort for det absurde drama og den periode hvor det kom frem og træk linjer tilbage til det klassiske drama.
 Dernæst ønskes en analyse og fortolkning af Eugène Ionescos: “La Cantatrice Chauve” med særligt fokus på udvalgte scener.
 På baggrund af resultater fra tekstanalysen ønskes en dramaturgisk analyse med henblik på et iscenesættelsesforslag.
 Endelig vurderes hvorvidt “La Cantatrice Chauve” egner sig til et publikum anno “vor tid”/2011.

FRANSK OG SPANSK

EmneProblemformulering
Sprogudvikling  Fransk – spanskDer ønskes en sproghistorisk redegørelse for oprindelsen af fransk og spansk samt disse forskellige sprogs udvikling.
På baggrund af udvalgte verselinier i ’La Chanson de Roland’ og ’Tristan et Yseult’ fra Middelalderen og udvalgte sider fra et litterært værk fra 1700-tallet ønskes en sammenlignende sproglig analyse.
Endelig ønskes en diskussion af hvad der påvirker sprog og deres udvikling, samt hvad globaliseringen og indvandringen kan betyde for sprogenes fremtidige udvikling.
IndvandringDer ønskes en historisk redegørelse for indvandringen i Sydeuropa med særligt fokus på Frankrig.
Med udgangspunkt i selvvalgte sider af Mathieu Kassovitz ’La Haine’, ønskes en analyse og personkarakteristik af Saïd, Hubert og Vincent og deres indbyrdes forhold samt af livet i forstæderne. Endvidere ønskes en analyse af forholdet mellem de unge i forstæderne og myndighederne.
Endelig ønskes en diskussion af hvilke politiske udfordringer Sydeuropa står over for i forbindelse med integrationen, herunder en påpegning af ligheder og forskelle mellem Spanien og Frankrig.

FRANSK OG MUSIK

EmneProblemformulering
Edith PiafGør rede for Edith Piafs liv og karriere. Du skal inddrage fransksproget materiale i din fremstilling.
Analyser og fortolk sangteksterne i nedenstående 3 sange og sammenhold temaerne i teksterne med Edith Piafs liv. Foretag en musikalsk analyse af sangene med særligt fokus på hvorvidt de musikalske virkemidler understreger teksternes tema og udtryk.
”Je n’en connais pas la fin” (1939)
”La fête continue” (1950)
”A quoi ça sert l’amour” (1962)
På baggrund af din undersøgelse ønskes til slut en vurdering af Edith Piafs betydning i samtiden såvel som i nutiden. Tv-indslaget ”Patricia Kaas rend hommage à môme Piaf” skal inddrages
TF1 d. 9. nov.  2012
http://videos.tfl.fr/jt-20h/patricia-kass-rend-hommage-a-la-mome-piaf-7622259.html  

FRANSK OG PSYKOLOGI

EmneProblemformulering
Identitetsdannelse og gruppedannelse set relation til optøjerne i de parisiske forstæderRedegør for relevante psykologiske teori om grupper og identitetsdannelse.
Beskriv kort oprøret i de parisiske forstæder i november 2005. Inddrag herunder relevante artikler fra den fransk avis Le Monde og evt. andre franske nyhedsmedier.
Analyser og vurder ud fra de psykologiske teorier de unge oprøreres bevæggrunde. Inddrag herunder de vedlagte tekster ”Pour les autres on existe pas” samt ”Ghettos” fra bogen Banlieues (Gyldendal, 2007) Diskuter de franske myndigheders håndtering af situationen.    

FRANSK OG MEDIEFAG

EmneProblemformulering
Amélie – Filmens virkemidlerDer ønskes en analyse og fortolkning af Jean-Pierre Jeunets Le fabuleux Destin d’Amélie Poulain (2001) med særligt henblik på en karakteristik af filmens centrale personer. I analysen skal desuden indgå en beskrivelse af filmens virkemidler samt en vurdering af disses betydning for personkarakteristikkerne. Filmens storyboard skal anvendes i forbindelse med besvarelsen.

FRANSK OG FYSIK

EmneProblemformulering
Fysisk fænomen og dette i fransk litteraturHvordan fortolkes det uhåndgribelige og det ubegribelige af karaktererne i dramaet Huis clos af Jean-Paul Sartre samt i kvantemekanikken, og hvorfor fortolkes det på denne måde?
Hvorfor mener fysikerne, at kvantemekanikken er sand, og på hvilke måder adskiller den sig fra klassisk fysik? Angiv eksempler på fænomener, der findes i kvantemekanikken og ikke i den klassiske fysik, og forklar, hvordan de behandles i kvantemekanikkens fortolkninger. Brug data fra dit forsøg ”elektrondiffraktion” til at belyse ovenstående.
Redegør kort for Sartres eksistentialisme. Analyser og fortolk Huis clos med hovedfokus på karakterernes fremstilling og opfattelse af sig selv, de andre og deres situation, herunder det ubegribelige. Inddrag også tekstens genre. Sammenhold dine analyser i de to fag, og diskuter på baggrund heraf, hvorvidt der kan siges at være sammenfald mellem fortolkningerne? Giv i så fald dit bud på hvorfor.