Fysik i samspil med andre fag

Fysik kan indgå naturligt i kombination med en række andre fag, når du skal skrive SRP.

Herunder er der en kort beskrivelse af, hvordan man typisk kan kombinere fagene

Det er nærliggende at inddrage eksperimentelt arbejde i et SRP med fysik. Det er så tilfælde vigtigt at man laver en udførlig beskrivelse af eksperimenterne, det brugte udstyr og de opnåede resultater.  Eksperimenterne skal ikke dokumenteres som en fysikrapport inde i selve SRP-rapporten. Man skal i stedet for tænke over at der skal være en rød tråd igennem hele fremstillingen og lade eksperimenterne og forsøgsresultaterne komme ind der hvor det giver god mening. Det er vigtigt, at man forklarer hvorfor et forsøg er designet, som det er. Hvorfor bruges netop dette måleudstyr? Hvorfor denne fremgangsmåde?

Fys A/B – Mat A/B

Matematik indgår naturligt i samarbejde med fysik, da mange fysiske problemer kan beskrives og analyseres med matematik.  Der er derfor mange muligheder for at skrive en SRP med fysik og matematik. Her nævnes bare nogle få af utallige eksempler:

 • Boldfysik. Her kan man lave både målinger og eksperimenter med forskellige bolde hvor man eventuelt kan inddrage effekten af luftmodstand. Matematisk set ender man med nogle differentialligninger, som skal løses analytisk eller numerisk.
 • Kvantemekanik. Kvantemekanikken er i høj grad en matematisk teori. Her kan matematikken være løsning af Schrödinger-ligningen, som er en differentialligning.  Fysikken kommer ind ved fortolkningen af resultaterne. Eksperimentelt kan man fx lave et forsøg om elektrondiffraktion. Resultaterne fra dette forsøg kan kun forklares kvantemekanisk (nemlig ud fra at elektronerne har bølgeegenskaber).
 • Fusionsenergi. Her kommer man naturligt ind på ladede partiklers bevægelse i elektriske og magnetiske felter. Matematisk set kommer får man brug for vektorfunktioner (i 3D).

Fys A/B – Historie A

Når man skriver SRP i fysik og historie, er det vigtigt at man ikke ender med at have to rapporter i samme omslag. Man skal derfor tænke over en problemstilling, som kræver metoder og viden fra begge fag – hvilket ikke er helt let. Mulige emner kan være:

 • Apollo-missionen. Her kan man komme ind på de historiske og teknologiske baggrunde for Apollo-missionen. I historie kan man analysere baggrunden for at projektet blev sat i gang. I fysik kan man fokusere på de teknologiske problemer, man skulle have løst for at projektet kunne gennemføres.
 • Dampmaskinen og den industrielle revolution. Udgangspunktet kan være selve dampmaskinen og dens betydning for eftertiden. I historie kan man analysere dampmaskinens betydning for industrialiseringen. I fysik kan man skrive om maskinens betydning for udviklingen af termodynamikken, og man kan lave forsøg med termodynamiske maskiner. 

Fys A – Astronomi C

Her er der selvsagt mange muligheder: planetfysik, stjerner, hvide dværge, neutronstjerner, sorte huller, tyngdebølger, mm. Man skal dog tænke over, at man til SRP-eksamen skal kunne redegøre for at man har brugt forskellige metoder i de to indgående fag. 

Fys A – Filosofi C

Fysik i samarbejde med filosofi vil som regel knytte sig til den moderne fysik. Det kan for eksempel være:

 • Kvantefysik. Ved indførslen af kvantemekanikken måtte fysikerne forlade det deterministiske verdensbillede. En mulig problemstilling kunne være ”Er verden deterministisk?” I fysik vil det være naturligt at udføre et forsøg om elektrondiffraktion. Resultaterne fra dette forsøg kan bruges om udgangspunkt for at diskutere bølge-partikeldualiteten
 • Relativitetsteori. Einsteins relativitetsteori bryder mod den gængse opfattelse af tid og rum, hvilket kan føre til nogle filosofiske diskussioner.

Fys A/B – Kemi A/B

Fysik og Kemi er begge fag med en eksperimentel dimension. Til et SRP behøver man dog ikke at lave eksperimenter i begge fag.  Fysik og kemi har et naturligt overlap i atomernes og molekylernes verden. Eksempler på SRP-emner er:

 • Spektroskopi. Her kan man både komme ind på emissionsspektre og absorptionsspektre.
 • Fyrværkeri. I fysik kan man her komme ind på raketprincippet, mens man i kemi kan beskæftige sig med krudt.

Fys A – Idræt B/C

Der er mange muligheder for at kombinere fysik og idræt. I fysik kan man lave et SRP med primært eksperimentelt arbejde – for eksempel gennem videoanalyse. I idræt kan man eventuelt koble dette med bevægelsesanalyse og/eller træningsprogrammer.  Eksempler på sådanne emner er:

 • Startfasen i 100 m løb.
 • Analyse af spring – herunder også spring med saltomortaler og/eller skrue.

Fys A/B/C – Biologi A/B/C

Undersøgelser og behandlinger på hospitaler er ofte et samspil mellem fysik og biologi. Et eksempel kunne være:

 • Nuklearmedicinske undersøgelser. Her bruger man fysiske metoder til at undersøge biologiske tilstande – herunder om der skulle være tilfælde af kræft.

Fys A/B/C – Samfundsfag A/B/C

Her kan man blandt andet komme ind på samfundsfaglige konsekvenser af forskellige teknologier. Et eksempel:

 • Vindmølle. Her kan man i fysik analysere de teknologiske forhold om vindmøller og/eller energilagring, mens man i samfundsfag kan analyse/vurdere forskellige samfundsmæssige konsekvenser.

Fys A/B – Mus A/B/C

Musikinstrumenternes lyde kan analyseres og forstås ved hjælp af fysik. Mulige SRP-emner er:

 • Analyse af resonansfrekvenser på en stiv streng. På et flygel betyder strengenes stivhed at de simple formler ikke helt slår til. Så her kan man opstille og eftervise en model, der tager stivheden i betragtning.

Fys A/B – Dansk/Sprogfag

Hvis man vil skrive SRP med fysik med dansk eller et sprogfag er der principielt to muligheder:

 • En formidlingsopgave. Her skal man lave et produkt, som formidler et eller andet fysikfagligt emne. Det kan for eksempel være en folder om kernekraft. I selve rapporten skal man argumentere for de valg, man har gjort – både fysisk og ud fra et sprogfagligt synspunkt.
 • En film/bog/skuespil hvor der indgår noget fysik. Foruden den sprogfaglige analyse kan man her uddybe selve fysikken. Man kan for eksempel analysere om fysikken er ”rigtig” eller den bare bliver brugt som et dramatisk højdepunkt.