SRP-formuleringer med samfundsfag

Nedenfor er to eksempler på SRP-problemstillinger, hvor samfundsfag indgår sammen med fagene historie og tysk.

I begge eksempler bidrager samfundsfag med viden, begreber og teorier.

Eksempel 1

Samfundsfag A med historie A:

Redegør for begrebet krig og indkreds herunder forskellige typer af krige.

Analyser og sammenlign Første Verdenskrig med krigen mod Islamisk Stat med særligt fokus på elementer som strategi, taktik og teknologi. Inddrag relevant kildermateriale

Vurder i hvilket omfang man kan tale om kampen mod Islamisk Stat som en ny slags krig i forhold til tidligere krige som f.eks. den Første Verdenskrig?

Eksempel 2

Samfundsfag A med tysk fortsættersprog A:

Redegør for teorier om populisme og for partiet Alternative für Deutschlands dannelse og dets nuværende politiske indflydelse i Tyskland.

Giv en retorisk og argumentatorisk analyse af selvvalgt materiale med henblik på en videre analyse af, om partiets retorik kan kategoriseres som populistisk.

Vurdér, i hvilken grad AfD bruger den tyske historie til at fremme sit politiske projekt og til at tiltrække bestemte vælgergrupper. Inddrag teori om parti og vælgeradfærd samt statistisk materiale.

Eksempel 3

Samfundsfag A med psykologi C

Hovedspørgsmål:
Hvorfor opstår bandekriminalitet, og hvad kan der gøres for at forebygge og bekæmpe bandekriminalitet i Danmark?

Hovedspørgsmålet ønskes besvaret ud fra følgende:


1. En redegørelse for begrebet bander og udviklingen i bandekriminalitet mht. omfang og typer af kriminalitet.

2. En analyse af hvorfor og hvem der begår bandekriminalitet ud fra selvvalgte cases. Relevant
teori skal indgå i analysen.

3. En diskussion af forskellige politiske opfattelser af forebyggelse og straf i bekæmpelsen af
bandekriminaliteten. Viden om politiske skillelinjer og partiadfærd skal inddrages.