Flerfagligt forløb 7: Studieretningsprojektet (SRP)

Her finder du de samlede informationer om SRP på BG. Læs f.eks. om:

  • SRP-processen med vigtige begivenheder og datoer
  • Valg af fag til SRP
  • Informationer om opgavebesvarelsen
  • Din rolle i SRP
  • De faglige mål for SRP

Herudover finder du links til sider, som kan være hjælpsomme undervejs i SRP-processen. 

SRP-processen skoleåret 2023-2024

Valg af fag til SRP

BegivenhedDatoVigtige informationer
Overordnet introduktion til processen27.11.23Her får du det store overblik over, hvilke fag du kan vælge, og hvordan rammerne ser ud for SRP på BG. 
Fagene orienterer om muligheder og begrænsninger i SRPDecemberØnsker du at vide mere om fag, som du afsluttede før 3.g, tag da kontakt til din tidligere faglærer.  Særligt til skrivere i naturvidenskabelige fag: Ønsker du at udføre forsøg på DTU eller lign skal du tilmelde dig gennem deres hjemmeside. De har en meget tidlig deadline. Orienter jer på universiteternes hjemmesider. 
Deadline for valg af fag18.12.23Indtastes gennem et spørgeskema, som du finder på din forside på Lectio. 
Introduktion til skriveprocessen04.01.24Flerfaglighedskonsulent og skrivekonsulent fortæller dig alt, hvad du skal vide, inden du begynder at gå til vejledning.
Tildeling af vejledereUltimo december Som udgangspunkt dine faglærere, men det kan blive en anden lærer.
1. Vejledning09.01.24Fokus for vejledning: Du skal medbringe en eller flere idéer til emner, som kan diskuteres på mødet. Opret en tråd i Lectio eller del et dokument med dine vejledere, så I kan kommunikere løbende om projektet. 
Eksamenskontoret indberetter fag til Undervisningsministeriet efter det første vejledningsmøde. Herefter er det ikke muligt at ændre fag. 
Metode-workshop18.01.24Ekstra undervisning i projektarbejdets faser samt basal videnskabsteori fordelt på de tre fakulteter. 
2. Vejledning31.01.24Fokus for vejledning: Du skal have indkredset din flerfaglige problemstilling og have konkrete spørgsmål med, du gerne vil have svar på. Opdater fælles tråd/dokument forud for vejledning. 
3. Vejledning21.02.24Fokus for vejledning: Du skal medbringe din problemformulering, der danner grundlag for den opgaveformulering, dine vejledere laver til dig. Opdater fælles tråd/dokument forud for vejledning. 
Udlevering af opgaveformulering01.03.24Fælles elektronisk udlevering/åbning af opgaver i Netprøver.dk. Studievejlederne sikrer, at du har modtaget opgaveformuleringen. Du har MØDEPLIGT. Vejlederne vil være til stede i Fællessalen ved udleveringen af opgaveformuleringerne eller på anden vis være tilgængelige.  
Skriveperiode01.03.24-14.03.24I hele perioden har du mulighed for at skrive på skolen. Der vil være skrivevejledere til stede hver dag fra 9-15. Se særskilt oversigt for, hvornår der vil være faglige vejledere til stede.  
Særligt til skrivere i naturvidenskabelige fag: Eksperimenter på og uden for skolen i science-fagene lægges så vidt muligt i begyndelsen afskriveperioden, såfremt de ikke er gennemført inden skriveperioden.
Evt. 4. vejledning01.03.24-14.03.24Du har mulighed for at bede om en 4. faglig vejledning, hvis du har behov for det. Kontakt dine faglige vejledere mhp en aftale. Bemærk at de kun kan svare på meget overordnede spørgsmål efter opgaveformuleringen er udleveret. 
Aflevering14.03.24Aflevering af SRP i netprøver.dk.  
Workshop om mundtligt forsvar04.06.24Flerfaglighedskonsulent og skrivekonsulent holder workshop i, hvordan man omformer en SRP til et mundtligt oplæg.
Mundtligt forsvarEksamens-periodenIndividuelt udtræk

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Herudover kan alle fag indgå i dit projekt. Studieretningspro- jektet skrives indenfor et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt sam- spil mellem to fag du har haft. Fagene behøver ikke at indgå med lige stor vægt i projektets pro- blemstilling og opgaveformulering. 

Du har mulighed for at skrive i ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problem- stilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Det er din vejleder, der godkender, om du kan skrive et monofagligt projekt. Til grund for godkendelsen skal lægges vejlederens skøn af områdets og den faglige problemstillings egnethed som henholdsvis fler- og enkeltfagligt projekt samt mulighederne for, at du kan inddrage metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i dit projekt. 

Hvis du vælger et fag, der er blevet afsluttet før 3.g tilbyder vi dig faglig og metodisk vejledning i faget. Husk, at det fag du vælger, altid indgår på det højeste niveau, du har haft det. 

Din rolle i SRP-processen

SRP-processen adskiller sig fra DHO og SRO-processen på den måde, at du nu skal arbejde selvstændigt fra start til slut. Dine faglige vejledere vil støtte dig undervejs med at indkredse emne og faglig problemstilling samt komme med forslag til litteratur og andet materiale. Det er dog dit ansvar at få læst og arbejdet imellem vejledningerne, så du kan stille dine vejledere gode spørgsmål. 

Til sidste vejledning skal du selv komme med et udkast til problemformulering. Problemformuleringen skal i kort form afgrænse den faglige problemstilling for projektet ved at angive, hvad du skal undersøge og analysere, samt angive hvilke materialer og faglige metoder, som du forventer at inddrage i undersøgelsen og analysen. Den er vigtig, for den skal danne baggrund for den opgaveformulering, som dine vejledere udarbejder til dig. 

Opgavebesvarelsen 

I bekendtgørelsen er det fastlagt, at studieretningsprojektets skriftlige produkt skal have et omfang på 15-20 normalsider a 2.400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum). Ved studieretningsprojekter, hvor det skriftlige produkt indeholder større mængder af symbolsprog, kan disse dele af besvarelsen opgøres ud fra deres omfang på de givne sider uden at tælle antal enheder. Forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, figurer, tabeller og lignende tæller ikke med i omfanget. 

I perioden fra aflevering og frem til den mundtlige eksamination må dine vejledere ikke kommentere på dit skriftlige produkt eller vejlede dig i det tilknyttede faglige område. 

Mundtlig eksamination og bedømmelse 

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter uden forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Din præsentation har en varighed på op til 10 minutter. 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af din præstation – altså både dit skriftlige produkt og din mundtlige præstation. Nedenunder kan du se en beskrivelse af de faglige mål, sådan som de er beskrevet i læreplanen for SRP (2019). Det er disse, som din vejleder og censor forholder sig til, når de skal give en karakter. 

Faglige mål SRP

Eleverne skal kunne: 

̶  afgrænse, formulere og begrunde en problemformulering på baggrund af en kompleks faglig problemstilling 

̶  besvare en stillet opgaveformulering, således at der er overensstemmelse mellem opgave- formuleringen og opgavebesvarelsen 

̶  planlægge og gennemføre en undersøgelse af en problemstilling med anvendelse af viden, kundskaber og metoder fra indgående fag 

̶  demonstrere faglig indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder 

̶  udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder 

̶  udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 

̶  gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling

̶  skriftligt formidle et fagligt område og beherske fremstillingsformen i en faglig opgave, herunder citatteknik, noter, kildefortegnelse, omfang og layout 

̶  mundtligt formidle et fagligt arbejde og de væsentligste konklusioner samt indgå i en faglig dialog herom. 

Hvis studieretningsprojektet omfatter innovation, skal eleverne kunne udvikle og vurdere innovative løsningsforslag.