Begrebsparrene fra “vidensmønstre”

Det er et krav til eksamen i SRP, at du kan anvende videnskabsteoretiske begreber til at beskrive de faglige metoder. Det gælder både metoderne fra dit eget projekt, og hvis du bruger andres, f.eks. forskeres, undersøgelser.

I vores grundbog ”Vidensmønstre” præsenteres en række begrebspar, som beskriver vigtige træk ved videnskaberne. Hvilke af begreberne du anvender vil afhænge af, hvilket fag du arbejder med og hvordan du undersøger og producerer viden. 

Her følger en oversigt over begreberne efterfulgt af en kort beskrivelse. Bemærk at begreberne både kan dække over former for viden og videnskabelig metode.

Læs selv videre i ”Vidensmønstre”. 

Teoretisk / Praktisk

Beskriver forskellige former for viden.

Teoretisk viden er tankemæssig eller boglig viden, som kan formuleres sprogligt.

Praktisk viden er evnen til at gøre noget og udføre bestemte handlinger.  

Diakron / Synkron

Beskriver hvilken rolle tidsaspektet har i en undersøgelse.

Diakron tilgang beskriver et emne gennem tiden og med fokus på, hvordan det udvikler sig.

Synkron tilgang beskriver et emne på tværs af tid uden at interessere sig for, hvordan det har udviklet sig.

Empirisk / Formel

Beskriver forskellige former for viden (empirisk og formel viden), men også forskellige måder at undersøge på (empirisk og formel videnskab).

Empirisk videnskab er baseret på erfaringen, altså det vi kan erfare og måle i den fysiske virkelighed.

Formel videnskab er baseret på abstrakt tænkning, begreber og love. 

Kvantitativ / Kvalitativ

Beskriver forskellige former for viden (kvantitative og kvalitative data), men også forskellige måder at undersøge på (kvantitativ og kvalitativ metode).

Kvantitativ metode er at foretage undersøgelser med fokus på størrelser, der kan måles i tal, og hvor der beregnes. 

Kvalitativ metode er at undersøge med fokus på et fænomens særegenhed uden at have fokus på mængde og tal. 

Eksperimentel / Observationel

Beskriver forskellige former for viden (forsøgsresultater eller observationsdata), men også forskellige måder at undersøge på (eksperimentel og observationel metode)

Eksperimenter er forsøg; en handling, der skaber en ændring i verden, og den efterfølgende iagttagelse af virkningerne.

Observationer er en omhyggelig iagttagelse af fænomener med sanser eller måleudstyr. 

Kausal / Intentionel / Funktionel

Beskriver forskellige måder at forklare fænomener på. 

I en kausal forklaring forklarer man en virkning ud fra dens årsag. Bruges om naturfænomener, der ikke handler af egen vilje.

I en intentionel forklaring forklarer man en handling eller en tekst (i udvidet forstand) som et resultat af formålet eller meningen med handlingen. 

I funktionel forklaring forklarer man en et fænomen ud fra den funktion, det har i opretholdelsen af det, som det er en del af.  Bruges om levende organismer og sociale systemer.

Ideografisk / Nomotetisk

Beskriver om interessen i en undersøgelse er rettet mod det specifikke eller generelle.

Ideografiske undersøgelser har fokus på at beskrive et specifikt tilfælde og udvikler ikke generelle teorier. 

Nomotetiske undersøgelser har fokus på at beskrive generelle tilstande og vil gerne fremstille love eller teorier.