Teori og metoder i psykologi

De fleste bliver usikre på spørgsmålet “hvilke metoder har du benyttet”? I virkeligheden har langt de færreste bedrevet psykologisk forskning i f.eks. et laboratorium. Men faktisk ligger der mange timers forskning bag en SRP, for man har forsket i, hvilke resultater andre har fundet frem til i deres forskning, for det er man simpelthen nødt til. Når videnskabsfolk inden for psykologi forsker, så er der ofte et helt team af forskere bag et studie; et studie kan tage mange år (fx en tværsnitsundersøgelse), kræve dyre teknologiske apparater (f.eks. MR-scannere) eller adgang til et kriminelt bandemiljø, hvis man vil undersøge gruppeadfærd i minoritetsgrupper. Ressourcekrævende forskning er umuligt som studerende på et gymnasium! Til gengæld kan man forske i andres omfattende arbejde. Det er andres forskning og deres metoder, man skal kunne gøre rede for – f.eks. Bowlbys observationsstudier i spædbarnsdepression, 

En elev benytter “skrivebordsforskning” eller sagt med et andet ord: “desk research”. Enkelte elever supplerer “desk research” med interviews og spørgeskemaundersøgelser. Begge dele er udtryk for metodiske tilgange. 

Af forskellige metoder, forskere benytter kan kort nævnes: 

Kvalitativ og kvantitativ forskning

Den eksperimentelle metode

Spørgeskemaundersøgelser

Interviews (forskellige typer af interviews)

Observationsundersøgelser (diverse former)

Tvillingestudier

Korrelationsstudier

Mht. en meningsfuld gennemgang af metoder, så henvises her til e-bogen “Psykologiens veje”. Hvis man f.eks. arbejder med socialpsykologien, så gør følgende: Læs de relevante sider i “Psykologiens veje”. Her står beskrevet, hvilken forskning (og hermed hvilke metoder), der ligger bag. Herfra sætter man sig grundigt ind den pågældende forskning (herunder ”metoder”). Alle områder i ”Psyklologiens veje” præsenterer den bagvedliggende forskning.

Mht. teori (som er noget lidt andet end metoder) kan man passende benytte “Vidensmønstre” og inddrage bogens begreber. Både i den skriftlige SRP og i det mundtlige forsvar, bør man inkludere nogle af begreberne fra bogen:

Praktisk – teoretisk

Diakron – synkron

Empirisk – formel

Kausal, intentionel og funktionel

Ideografisk – nomotetisk

Faktuel – normativ

Kvalitativ – kvantitativ

Induktiv – deduktiv

Her er det for omfattende at uddybe begreberne. Derfor: Læs i “Vidensmønstre” og genlæs noter fra den almindelige undervisning. Desuden er der meget relevant viden om begreberne på nettet. 

Hvad skal man kunne mht. teori og metode? I læreplanen for psykologi står bl.a. følgende: 

”Eleverne skal demonstrere et elementært kendskab til fagets forskningsmetoder og etiske problemstillinger i psykologisk forskning samt kunne skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig baseret psykologisk viden”. Ordene kan udlægges på følgende måde:

  1. Man skal vise, at man har metodisk kendskab
  2. Vise, at man ved noget om de etiske udfordringer inden for psykologisk forskning
  3. Demonstrere, at man kan bruge psykologis fagudtryk.

I den skriftlige SRP kan man, eventuelt sammen med opgavens indledning, skrive et kort afsnit om anvendte metoder. Det er ikke et krav, men da man alligevel i den mundtlige fremlæggelse skal demonstrere metodekendskab, så kan man lige så godt skrive om metoder i sin SRP. Fordelen er bl.a., at man sender et tydeligt signal til læseren om, at man har en solid viden, og man forstår at anvende den.