Psykologi i samspil med andre fag

Psykologi & sprogfagene

Sprogfagene (dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk) og psykologi har det til fælles, at de begge interesserer sig for mennesker. Forskellen er, at sprogfagenes mennesker ofte er fiktive – skabt af en forfatter med et særligt formål. Psykologifaget beskæftiger sig derimod med levende mennesker (empiri) samt forskning og teori, der netop undersøger rigtige menneskers tanker, handlinger og følelser. Når psykologi og sprogfagene indgår i fagligt samspil, skal der foreligge noget psykologifaglig empiri – fx en undersøgelse, noget aktuelt stof, en case eller andet relevant – der kan bruges til at perspektivere personerne i det fiktive værk. Fiktionen i sig selv må IKKE bruges som empiri!

Kombinationen mellem sprogfagene og psykologi vil ofte arbejde med tematikker omkring kærlighed, omsorgssvigt og f.eks. ondskab. 

Psykologi & samfundsfag

Hvor psykologi interesserer sig for det enkelte individ, fokuserer samfundsfag på, hvordan de samfundsmæssige- og de politiske forhold danner rammen for mennesker i bred forstand. Koblingen mellem samfundsfag og psykologi vil ofte have fokus på tematikker såsom identitet og ungdom, mennesket i grupper herunder f.eks. voldelige grupperinger og mønsterbrud. Fælles er dog, at emner i de to fag vil centrere sig omkring problemstillinger, hvor mennesket og samfundet er fundamentet. 

Psykologi & biologi (herunder idræt)

I faget biologi er der fokus på menneskets fysiologi. Menneskers biologi er i psykologi en væsentlig forklaring på, hvorfor vi handler, som vi gør, samt hvilke potentialer, vi har. Et særligt fokus vil derfor i denne kombination være, forskellen på arv og miljø – er f.eks psykiske sygdommen arvelige og/eller et udtryk for den barndom og de opvækstvilkår, vi har haft.  Biologi og psykologi vil derfor kunne undersøge fysiologiske, kemiske og neurologiske grunde til menneskers måde at leve på. Flerfagligheden mellem biologi og psykologi med psykologi giver et mere nuanceret syn på samspillet mellem krop og psyke. Oplagte emner: stress, psykiske sygdomme, ekstremsport mm. 

Psykologi & historie

Historie og psykologi har det til fælles, at begge fag arbejder med menneskers gøren i et nuværende og historisk perspektiv. Man vil derfor med denne fagkombination kunne have særligt øje for, hvorfor mennesker har handlet som de har, ud fra både historiske kilder, cases, eksperimenter mm. Tematikker som kunne være omdrejningspunktet ved disse to fag, vil ofte være gruppens ellers menneskers ondskabsfulde handlinger i forbindelse med f.eks. folkemord. Spørgsmål som medfødte ondskab er oplagt at diskutere. Historie og psykologi har derfor fokus på dynamikker som dehumanisering, radikalisering og hvorfor disse dynamikker kan få mennesker til at handle, som de gør.

Da historie ikke er et studieretningsfag, og da psykologi kun tilbydes som tilvalgsfag på C-niveau, kan man ikke skrive sin SRP i denne fagkombination. Men i andre flerfaglige projekter fungerer historie glimrende sammen med psykologi. 

Andre fag end de fag, som er nævnt her, kan indgå i en SRP. F.eks. matematik, og man kan også skrive innovative opgaver med psykologi som fagområde.