SSO

Praktiske forhold vedrørende den større skriftlige opgave i 2.hf

 1. Opgaven er individuel.
 2. Opgaven skrives i 1-2 fag.
 3. Mindst 1 af fagene skal være på mindst B-niveau (fag eleven har eller har afsluttet).
  Det/de valgte fag skal indgå på det højeste faglige niveau, som eleven har eller har
  haft faget på.
 4. Eleven vælger selv det/de fag, som opgaven skal udarbejdes i.
 5. Eleven vælger et område/emne indenfor det/de valgte fag. Vejlederne skal godkende det.
  Området kan relatere til virkelighedsnære problemstillinger indenfor et
  professionsområde.
 6. Elever må gerne vælge samme område, men skal have forskellige opgaveformuleringer.
 7. Eleven vælger fag og område i begyndelsen af januar (se dato i andet dokument).
  Skolen udpeger vejleder(e) for den enkelte elev, og eleven har ikke krav på en bestemt vejleder.
 8. Vejledningen skal tilrettelægges, så der er en klar adskillelse mellem lærerens
  rolle som vejleder og som bedømmer, og vejledningen må således ikke omfatte
  en bedømmelse af væsentlige dele af elevens besvarelse. Der skal løbende stilles produktkrav i form af aflevering
  af mindre tekstuddrag eller udfoldede opgavedispositioner.
  Der er 3 vejledningsmøder. Det er vigtigt at eleven er velforberedt og sender materiale til vejlederen efter aftale.
 9. Vejleder(ne) skal sikre, at der ikke kan ske genanvendelse af afsnit fra besvarelser, som tidligere er blevet
  afleveret og rettet.
 10. Opgaveformuleringen skal rumme fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i
  de indgående fag, og der skal være krav om en faglig fordybelse, der på
  væsentlige punkter ligger ud over arbejdet i de(t) pågældende fag. (Se fagenes faglige mål).
  Opgaveformuleringen skal inddrage aspekter eller bilag, som ikke har været
  drøftet med eleven under vejledningen. Den skal tage hensyn til de
  overvejelser, eleven har gjort sig under vejledningen.
  Opgaveformuleringen udleveres i Netprøver (se dato i andet dokument).
  Der er mødepligt på skolen. Lærerne vil være til stede.
 11. Opgaven afleveres en uge senere i Netprøver, som også indeholder et anti-plagieringsprogram. (se
  præcist tidspunkt i andet dokument).
  Muligheden for aflevering lukker på dette tidspunkt, så aflever i god tid!
  Karaktererne offentliggøres i lectio ca. 6 uger efter aflevering.
 12. Omfanget af besvarelsen er 10-15 normalsider (à 2400 anslag inklusiv mellemrum). Forside,
  indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste samt evt. tabeller og lignende tæller ikke med.
  Omfanget skal fremgå af opgaveformuleringen.
 13. Besvarelsen skal indledes med et kort resume på dansk (ca. 150 ord), som
  anbringes lige efter forsiden. Dansklæreren introducerer til genren.