Den større skriftlige opgave i 2. HF

Opgaven skal bestå af følgende: (se i øvrigt BG’s elevside om skriftlige opgaver på HF)

 1. Forside
  Forsiden er siden med opgaveformulering, som du fik udleveret i Netprøver. Du skal skrive
  den ud og underskrive den. Hermed bekræfter du, at du selv har skrevet opgaven. Skan den
  ind eller tag evt. et foto og indsæt som forreste side.
 2. Resumé
  Opgaven skal indeholde et kort resumé på dansk ca.150 ord. Et resumé indeholder typisk en
  beskrivelse af formålet med opgaven, en beskrivelse af hvordan problemet er undersøgt (metode),
  en kort beskrivelse af resultatet/konklusionen.
 3. Indholdsfortegnelse
  Her er en oversigt over de enkelte afsnit og deres overskrifter. Den skal give læseren overblik
  over opgavens indhold, omfang og disposition. Siderne i opgaven skal nummereres og
  svare til indholdsfortegnelsen. Du kan få dit tekstbehandlingsprogram til at gøre dette automatisk.
  Når opgaven er helt færdig, skal du tjekke at sidetallene passer.
 4. Indledning
  Her præsenteres opgaven. Du kan redegøre for afgrænsningen af opgaven, problemstillinger
  og evt. metoder og hvilket materiale, du vil anvende. Det afhænger af opgaven.
 5. Hovedafsnittene
  Det er selve fremstillingen af emnet og er derfor den del af opgaven, der fylder mest. Du skal
  inddele stoffet i afsnit og evt. underafsnit og give hvert afsnit en passende overskrift. Til en
  fremstilling af emnet hører, at du redegør, analyserer og vurderer/diskuterer problemstillingen.
  Tal med din vejleder, hvis du er i tvivl.
 6. Konklusion
  Konklusionen indeholder en sammenfatning af de vigtigste elementer i din argumentation i
  opgaven. Det, der læses sidst, huskes ofte bedst, så derfor er denne del af opgaven også
  vigtig. Konklusionen skal hænge sammen med opgaven og skal ”svare” på den problemstilling,
  der blev præsenteret i indledningen.
 7. Litteraturliste
  Alt det materiale, du har brugt til opgaven, stilles op i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes
  efternavne. Foruden forfatternavn skal der være angivelse af titel, forlag, trykkested og årstal.
  Skriv det materiale på, som du har brugt.
 8. Bilag
  Disse fungerer som dokumentation eller supplement til hovedindholdet. Det kan være statistisk materiale, kort eller kopier af særlig vigtige kilder (gerne med underskregninger). Der behøver ikke være bilag i en opgave.

Noter og litteratur i selve opgaven
Det er en del af opgaven, at du viser evne til at bruge stof og synspunkter om emnet, som andre
har fremlagt i bøger eller artikler. Du kan vælge, om du vil referere andres synspunkter eller
komme med ordrette citater. Men det er ikke tilladt at bruge materiale uden at henvise til, hvor det
kommer fra. Det kan gøres på flere måder, og fagene har forskellige traditioner, så tal med din faglærer
om det.

Noter er kommentarer, som ikke direkte skal indgå i den løbende formulering. Der er forskellige
fagtraditioner for noter, så spørg din faglærer.

Alle de anvendte kilder skal også opføres i litteraturlisten. Hvis du bruger andres synspunkter uden
at henvise til, hvor det kommer fra, kan det føre til mistanke om afskrift, og hvis der er tale om afskrift,
kan det betyde, at opgaven ikke kan godkendes, og du ikke kan få din eksamen.

Materiale fra hjemmesider: den præcise adresse skal angives – brug copy/paste. Anfør dato for,
hvornår du har læst siden.

Den færdige opgave
Opgaveformuleringen skal sikre, at opgaven kan besvares på 10-15 sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste, tegninger, grafer, tabeller osv. samt evt. bilag. En normalside
svarer til 2400 tegn inklusive mellemrum. Dit tekstbehandlingsprogram kan tælle tegnene.
Opgaven skal skrives i pkt. 12 og med 1½ linjeafstand. Husk en god venstre margen. De enkelte sider i opgaven nummereres fortløbende.

Husk, at det er en eksamensopgave, og at afleveringsfristen skal overholdes.

GEM OPGAVEN LØBENDE PÅ USB OG/ELLER PÅ NETTET

Bedømmelse af opgaven
Bedømmelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i det/de fag, der indgår i opgaven.
Ved bedømmelsen af din opgave lægges der herudover vægt på en række forhold, som er nærmere
beskrevet i bilag 21 pkt. 2.1.
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017/hf-laereplaner-
2017

Disse retningslinjer er generelle. Husk at spørge din faglærer, om særlige forhold gør sig gældende
i det fag, som du skriver din opgave i.