Skrivning i biologi- opbygning og sprog

Generelt følges opbygningen fra videnskabelige artikler og rapporter skrevet i naturvidenskabelige fag dog med justeringer bl.a. afhængig af hvilket fag, der skrives sammen med. For en uddybning med gode eksempler kan henvises til Borums vejledning i rapportskrivning (2006) eller de mange afleverede rapporter inden for faget. 

http://docplayer.dk/6272740-Vejledning-i-rapportskrivning-en-hjaelp-til-et-lettere-liv-for-studerende-og-undervisere.html.

I SRP-sammenhæng kan de mere tekniske afsnit som ’materialer og metoder’ med fordel reduceres til en kort, præcis og mere overordnet gennemgang af de vigtigste metoder og eventuelt centralt udstyr, som er anvendt i det eksperimentelle arbejde. Den udførlige øvelsesvejledning kan indsættes som bilag, hvilket især er vigtigt ved mere specielle/egne eksperimenter eller feltarbejde. Som hovedregel er det kun de bearbejdede data, der indsættes i opgaven. Eventuelle rådata (fx tabeller med målte værdier) kan indsættes i bilag. Centrale beregninger skal inkluderes i selve opgaven.

Opgaven skrives i et neutralt fagsprog. Der benyttes generelt dansk retskrivning og alle kemiske formler skrives med videnskabelig notation (hævet og sænket skrift). Matematiske formler skrives i overensstemmelse med matematik B/A, dvs. gangeprik, brøkstreger mv. Latinske navne og navne på gener kursiveres som hovedregel.

I naturvidenskab angives referencer som hovedregel ved brug af (efternavn, årstal).  I litteraturlisten angives kilderne i alfabetisk rækkefølge efter efternavn på første forfatter.

Det kan virke forstyrrende, hvis der er mange referencer i teksten, eller hvis der er tale om en faglig artikel (typisk en formidlingsopgave med dansk). I dette tilfælde er et tal fx [12], der refererer til kilde nr. 12, eller fodnoter er også acceptabelt. Hvis tal benyttes, skal kilderne være nummereret fortløbende svarende til teksten i opgaven, dvs. kilde nr. 12 er den tolvte kilde, der henvises til i teksten. Det kan give problemer, når tekstafsnit flyttes benyt derfor gerne Words reference værktøj. For yderligere information om referencer henvises til Drughunters hjemmeside under postervejledning.

Specielt hvis SPR/SRO skrives med fx historie, som har meget klare krav til referencer og fodnoter, kan det være hensigtsmæssigt at benytte fodnoter. En bog bør aldrig refereres som et hele men som minimum med kapitelangivelse. Dette gælder også e-bøger som fx Yubio, der anvendes af Biologi A holdene. Her er det også meget vigtigt at huske angivelse af hvilken udgave af bogen der benyttes, da den opdateres hvert år. Det er også en god grund til at benytte kapitel angivelse frem for sidetal.