Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomheden og dens omverden, marketing, strategi, økonomi, organisation og ledelse. Når man skriver SRP i erhvervsøkonomi er samspillet mellem erhvervsøkonomisk teori/modeller og empiri det helt centrale. Aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, herunder virksomhedernes adfærd og beslutninger undersøges og diskuteres ved anvendelse af erhvervsøkonomisk teori.

Teorier er de briller, der farver vores syn på virkeligheden, og som hjælper os til at begribe, beskrive, forstå og forklare et bestemt udsnit af den. Teori anvendes som redskab til at analysere virkelighedsnære forhold.  Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om samt anvender erhvervsøkonomisk teori og modeller i dit SRP, når du analyserer, vurderer og diskuterer konkrete virksomheder og de problemstillinger opgaveformuleringen lægger op til. 

I SRP, hvor erhvervsøkonomi indgår, er inddragelsen af konkrete virksomheder og brancher helt afgørende. De konkrete virksomheder vil være omdrejningspunktet for den erhvervsøkonomiske analyse, diskussion og vurdering. Indsamling af empiri kan f.eks. ske ved besøg og interviews, men også gennem arbejde med artikler, rapporter, virksomhedsregnskaber, markedskommunikation samt mere generelt materiale om virksomheden og dens omverden.

Nedenfor ses kernestoffet i erhvervsøkonomi samt eksempler på, hvilke teorier og modeller der knytter sig hertil. 

Virksomheden og dens omverden

Forretningsmodeller Forretningsmodel, forretningsplan, iværksætteri og etableringsbudget. 
Rammevilkår Porters diamant, STEEPLE-analyse og PEST-analyse.

Strategi

Konkurrenceforhold Porters Five Forces, SWOT-analysen, Porters tre konkurrencestrategier og konkurrenceformer. 
Positionering Positioneringskort, Unique selling points og Blue Ocean Strategy. 
Valg af konkurrence- og vækststrategi Ansoffs vækstmatrice, interne og eksterne vækstmuligheder og BostonGruppens model.

Marketing

Branding Brandloyalitet, brandingmetoder, brandværdi og Unique selling points. 
Kundesegmentering og marketing-mix Segmenteringsmetoder (geografiske, adfærdsmæssige, psykologiske og socioøkonomiske), De fire og syv p’er.

Økonomi

Årsrapport Årsrapportens formål, resultatopgørelse, balance, regnskabsklasser, formelle krav til årsrapporten og årsrapportens enkelte elementer.
Regnskabsanalyse Regnskabsanalysens formål og indhold, Rentabilitet (afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed, egenkapitalens forrentning og gearing), kapitaltilpasning (aktivernes omsætnings-hastighed), soliditet og likviditet.

Organisation og ledelse

Organisationsstrukturer Mekanistiske og organiske organisationsstrukturer, omgivelsernes påvirkning af organisationsstruktur og Greiners model.
Ledelse Ledelsesformer, ledelsesstile og motivationsteorier.

Kilde:  Erhvervsøkonomi C, valgfag Vejledning, august 2017