Erhvervsøkonomi i samspil med andre fag

Erhvervsøkonomi er et oplagt fag at kombinere med et studieretningsfag, når du skal skrive SRP.

Herunder er der en kort beskrivelse af, hvordan man typisk kan kombinere EØ med andre fag.

 EØ C – Samf A

Hvilken betydning har handelskrigen mellem USA og Kina for dansk økonomi og dansk erhvervsliv?

 • Redegør for handelskrigen mellem USA og Kina.
 • Analyser Trumps bevæggrunde for at starte denne. Inddrag i denne forbindelse teorier om international politik samt økonomiske argumenter for og imod international frihandel.
 • Undersøg hvordan udvalgte danske virksomheder i henholdsvis medicinalbranchen samt transportbranchen påvirkes af handelskonflikten og deres strategier for at manøvrere i denne situation.
 • Diskuter og vurder til sidst hvilken betydning handelskrigen mellem USA og Kina fremadrettet vil få for dansk økonomi og danske virksomheders vækstmuligheder.

 EØ C – Naturvidenskabeligt fag

Parkinsons syge

 • Redegør for relevant biologi i forhold til Parkinsons sygdom. Kom herunder ind på centralnervesystemets opbygning og sygdommens indvirkning herpå samt behandlingsmulighederne.
 • Med udgangspunkt i Lundbeck skal du undersøge konkurrencen på det danske marked indenfor behandlingen af Parkinsons sygdom. Desuden skal du undersøge, hvilke eksterne faktorer der påvirker Lundbeck i udviklingen af behandlingen af Parkinsons sygdom.
 • Med udgangspunkt i ovenstående skal du diskutere, hvilke muligheder og begrænsninger der er for at udvikle behandlingen af Parkinsons sygdom i fremtiden.

EØ C – Mat A

I en hvilken grad er havnedrift en profitabel forretning, og hvordan kan lineær programmering anvendes til at øge indtjeningen?

 • Gør rede for hvordan den matematiske metode ”lineær programmering” kan bruges til at finde den bedste udnyttelse af begrænsede ressourcer – gerne ud fra vedlagte opgave. Herunder skal modellens forudsætninger inddrages, og specielt ønskes en gennemgang af Simplex-algoritmen, hvor det lineære optimeringsproblem formuleres og løses ved hjælp af matrixregning.
 • Undersøg de seneste års udvikling for virksomheden A. P. Møller med særlig fokus på virksomhedens aktiviteter indenfor havnedrift. Der bør her lægges vægt på både de regnskabsmæssige og de strategiske forhold.
 • Diskuter hvordan virksomheder indenfor havnedrift kan opnå vækst i fremtiden. Diskuter i hvilket omfang ”lineær programmering” og eventuelle andre matematiske metoder kan være nyttige værktøjer til det formål. 

EØ C – En A

Hvilken betydning kan et øget fokus på sundhed have for McDonald’s markedsføring og den amerikanske befolknings livsstil?

 • Redegør for fastfood-markedet i USA med særligt fokus på McDonald’s og virksomhedens udvikling de sidste 10 til 15 år, herunder virksomhedens segmentering og målgruppevalg.
 • Giv en analyse og fortolkning af Michelle Obamas´ tale “Let´s move”, 2013, med henblik på at belyse, hvordan holdningen til at fremme en sundere livsstil i USA formidles. Inddrag i den forbindelse brugen af retoriske og stilistiske virkemidler.
 • Analyser selvvalgte reklamevideoer fra McDonalds med særligt fokus på, hvordan virksomheden ved brug af f.eks. ord, lyd og illustrationer i deres promotionforsøger at forholde sig til udviklingen i holdningen til fastfood.
 • Diskuter i forlængelse heraf, hvilke muligheder McDonalds har for at tilpasse deres marketingmix til de ændrede holdninger til fastfood og i fremtiden opnå vækst.

Bæredygtighed og CSR

 • Redegør for begrebet bæredygtighed og forklar kort BP’s Deep Water Horizon-sagen. 
 • På baggrund af relevante engelske kilder, ønskes en analyse af hvordan Deep Water Horizon-sagen har påvirket BP’s CSR-aktiviteter samt økonomi. 
 • Med udgangspunkt i redegørelse og analyse, diskuter om BP har handlet etisk korrekt under Deep Water Horizon-sagen og vurder hvorvidt deres CSR-aktiviteter har ændret sig efterfølgende. 

EØ C (en innovativ opgave med Bioteknologi A)

Hvad skal der til for at lave en fremtidsstærk virksomhed, som producerer velsmagende plante-baserede kantineprodukter i dit lokalområde?

 • Redegør for grundsmagen umami og hvilke komponenter der skaber umami-synergi, og for tekstur og mundfølelse. Redegør for hvad det har af betydning for sansningen i forbindelse med indtagelsen af mad.
 • Undersøg og diskuter hvordan man kan få plantebaseret mad til at være umamirig og velsmagende. 
 • Tilrettelæg og gennemfør herefter en undersøgelse af behovet for plantebasserede kantineprodukter i dit lokalområde. 
 • På baggrund af din produktudvikling og din undersøgelse skal du udarbejde en forretningsplan for virksomheden. Inddrag relevant erhvervsøkonomisk teori og vurdér dit løsningsforslag.