Kemi i samspil med andre fag

Kemifaget kan kombineres både som studieretnings- og ikke-studieretningsfag med andre fag, der kan omfatte studieretningsfag, obligatoriske fag og valgfag, når du skal skrive SRP. Der er mange fag, som kemifaget kan kombineres med. 

Kemisk viden og metoder i samspil med andre fag kan bidrage til, at du bliver i stand til at forholde dig reflekterende og ansvarligt til problemstillinger med kemisk indhold, samt at opnå en forståelse for begrænsninger af faget.

Herunder er der en kort beskrivelse af, hvordan man kan kombinere faget

Kemi A/B – Mat A

Kemifaget kræver i mange tilfælde matematiske modeller ift. kvantitativ databehandling. Matematik er det grundlæggende redskab, som fører til en dybere forståelse af kemiske fænomener. De matematiske modeller er ofte baseret på differentialligning eller regression. Med udbredelsen af supercomputere er der også åbnet op for computerkemi i form af kvantekemiske beregninger og kemoinformatik.

Klassiske eksempler af SRP i kemi og matematik kan være emner der vedrører reaktionskinetik, titreringer, spektrofotometri og spektroskopi

Kemi A/B – Fysik A/B

Fysik og kemi har mange berøringsflader og understøtter derfor hinanden rigtig godt. Kemi indgår med sin egen identitet og empiri til at belyse et kemisk-fysisk emne (fx absorption og emission af lys). Kemiens makroskopiske og mikroskopiske repræsentationsmodeller mht. opbygning og egenskaber af stoffer og kemiske reaktioner vil være det der adskiller sig fra fysikkens. 

Kemi A/B – Bio A/B 

Biologi og kemi har mange berøringsflader og understøtter derfor hinanden rigtig godt. Kemi indgår med sin egen identitet og empiri til at belyse et kemisk-biologisk emne (fx nervesystemet og lægemidler). Kemiens makroskopiske og mikroskopiske repræsentationsmodeller mht. opbygning og egenskaber af stoffer og kemiske reaktioner vil være det der adskiller sig fra biologiens.

Kemi A/B – Bioteknologi A

Kemi A tilfører bioteknologien en bredere dimension. Eleven vælger denne fagkombination, når man indenfor faget bioteknologi vil undersøge kemien mere dybdegående, fx via NMR/IR-spektroskopi af stoffer.

Kemi A/B- Dansk A, Engelsk A/B, Tysk A/B, Fransk A/B, SpanskA

Samspil mellem kemi og dansk eller andre sprogfag indebærer ofte læsning af skønlitteratur, der relaterer sig til et kemisk emne. Det kunne også være faglitteratur, som fx et patent i et fremmedsprog ift. en kemisk opfindelse. En del elever vælger en formidlingsopgave vha.  en populærvidenskabelig artikel på dansk/engelsk mht. til de kemiske forsøg der er blevet lavet.

Sprogfag bidrager til at sætte kemifaget og dets aftryk på samfundets udvikling ind i en kulturel kontekst.

Kemi A/B – Historie A

Historie indgår ofte i store opgaver og går godt i spænd med en lang række fag, herunder også kemi.  Hvilken betydning har en kemiske fremstilling eller nybrud haft for den historiske udvikling er en meget centralt spørgsmål i kombinationen af kemi og historie. Her tænkes fx på betydningen af Haber-Bosch processen mht. 1.verdenskrig eller den betydning af de første kemiske syntese af lægemidler for menneskelig overlevelse i tider med krig og sygdomme

Kemi A/B – Samfundsfag A/B

Der er ofte et nært samspil mellem naturvidenskabelige erkendelser, herunder kemiens betydning for mennesket og omverdenen, og samfundsmæssige udvikling. Politiske og økonomiske beslutninger på landsplan og globalt/EU udmønter sig i fx strengere lovgivning ift. specifikke kemiske stoffer og prisudvikling af medicin

Kemi A – erhvervsøkonomi C

Denne fagkombination kan føre til en SRP med innovation, hvor der laves markedsanalyse og forretningsplan ift. den kemiske problemstilling.