Idræt

Idrætsfagets identitet og metoder

Idræt er et videns-, kundskabs- og færdighedsfag. Det centrale i faget er den fysiske aktivitet, som understøttes af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.  Idræt er et tværfakultært fag, som kan inddrage teori fra de forskellige videnskabelige områder, som indgår i faget, til at beskrive, analysere og øge forståelsen for den fysiske aktivitet. Fagets genstandsfelt er den fysiske aktivitet. I den praktiske undervisning giver dette sig selv, men det er også vigtigt, at den teori, der inddrages, relateres til fysisk aktivitet. Det vil fx sige, at et emne som anoreksi kan behandles, hvis der ses på det som forudsætning for eller konsekvens af fysiologiske krav og fysisk træning i fx ballet. Betragter man derimod anoreksi som en biologisk/psykologisk lidelse uden at relatere det til fysisk aktivitet, ligger emnet uden for faget idræt.

Metoder

Skriver du SRP i idræt, forventes det at du inddrager relevante idrætsfaglige begreber og terminologi samt forholder dig til dit emne ud fra et idrætsfagligt perspektiv. Det kan du gøre på forskellige måder. Metoderne i idræt er mangfoldige, men inddrager ofte empiri, enten din egen eller eksisterende empiri. Du kan fx lave dit eget forsøg, du kan udarbejde træningsprogrammer, analysere videoer med henblik på bevægelsesanalyse, foretage interviews med henblik på analyse af et givent emne, inddrage studier til analyse og observere fx træninger. Dette kan du læse mere om i afsnittet Metoder i idrætsfaget fra Vidensmønstre.