Større skriftlig opgave 2020-21 – skrivevejledning og aflevering

Omfang og layout:
Krav til opgavens omfang skal fremgå af opgaveformuleringen. Titelbladet, abstract, indholdsfortegnelsen, noter, materialeoversigten/litteraturfortegnelsen og eventuelle bilag tæller ikke med i det angivne sidetal – normalt 10-15 sider. Skriftstørrelse 12, 1 1⁄2 linjeafstand og ca. 2 cm margin. En opgaveside er på 2.400 anslag (inkl. mellemrum) pr. side, men spørg din faglærer, hvis du fx skriver i matematik eller fysik, hvor omfanget af en side er sværere at definere.

Titelblad:
Besvarelsens titelblad er den forside, du får udleveret af skolen. Du kan yderligere udarbejde en udsmykket ”forside”, som dog vil være uden betydning for bedømmelsen.

Resume på dansk:
Du skal som led i din besvarelse formulere et kort resumé på dansk på 150 ord. Resuméet er en mini-udgave af opgavebesvarelsen og bør i koncentreret, men sammenhængende form præsentere opgavebesvarelsens vigtigste elementer. Resuméet skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det anbringes lige efter titelsiden. Resumeet bør indeholde en præsentation af undersøgelsens problemstilling (opgaveformuleringens indhold), samt de væsentligste resultater og konklusioner.

Indholdsfortegnelse, sidetal og afsnit:
Indholdsfortegnelsen skal rumme alle besvarelsens overskrifter og deloverskrifter med angivelse af sidetal. Sidetallene i indholdsfortegnelsen skal nøje svare til sidetallene på de enkelte sider. Der er en god idé at inddele besvarelsen i klare og logiske afsnit og gerne også i underafsnit. Der skal være klare og korte overskrifter. Det er bedre, at de er oplysende, end at de er smarte.

Indledning/forord:
Der skal være en indledning til hele besvarelsen. Heri præsenteres det valgte emne, opgavens idé, mål og overordnede struktur – og eventuelt en kort karakteristik eller omtale af det materiale, der ligger til grund for opgaven. Undgå ligegyldigheder som fx: ”Jeg har kun haft kort tid til arbejdet, så …” eller ”Jeg har altid interesseret mig for …”

Hoveddelen (i flere afsnit):
Her besvares den stillede opgave. Det kan normalt anbefales at afslutte hvert større afsnit med en kort delkonklusion.

Konklusion/afslutning:
Det kan normalt anbefales at afslutte med en konklusion eller opsummering. Det er med til at sikre struktur og progression i besvarelsen. I konklusionen bør du normalt ikke tilføje nyt stof, men du må gerne afslutningsvist perspektivere. Forsøg at få de valgte fag i spil i den afsluttende konklusion, så det tværfaglige aspekt træder tydeligt frem. Og konkludér på det stof, du har lagt frem i opgaven – ikke på din egen besvarelse.

Citater:
Korte citater skrives ind i teksten. Længere citater vises med indrykning i begge sider og luft/overspring af en linje før og efter. Udeladelser i citater vises med (…). Et citat skal altid være ordret og med en præcis, henvisende note.

Noter:
Der er forskellig tradition i fagene for brug af noter. Spørg dine faglærere! Noter kan være:

– Henvisende til en fremstilling eller kilde – dvs. en litteraturhenvisning. Husk sidetal. En sådan
henvisning kan også klares i teksten med en parentes med fx kildens nummer på litteraturlisten + sidetal.

– Diskuterende – hvis du fx vil problematisere en oplysning eller en kilde.

– Uddybende – hvis du fx vil uddybe dine oplysninger om en person eller et fagligt begreb.

Vær dog varsom med denne brug af noter. Hvis det er væsentlige oplysninger, bør de indgå i selve opgaven. Slut- eller bundnoter: Det er uden betydning, om noterne står samlet efter den egentlige besvarelse, eller om de står i bunden af hver side. Det vigtige er, at du opererer med noter – enten som slut- eller fodnoter. Husk at nummerere dem fortløbende.

Materialeoversigt/litteraturfortegnelse:
Materialeoversigten/litteraturfortegnelsen skal placeres til sidst – dog før eventuelle bilag. Den skal rumme alt omtalt materiale. Det kan være en god idé at inddele materialeoversigten/litteraturfortegnelsen i flere underafsnit: Litteratur (primær og sekundær litteratur), kilder, anmeldelser, artikler, links m.m. Spørg dine faglærere, hvis du er i tvivl. Materialeoversigten/litteraturfortegnelsen skal være ordnet alfabetisk efter forfatterefternavn. Husk tillige at angive titel, forlag/trykkested og udgivelsesår.

Bilag:
Eventuelle bilag placeres til sidst i besvarelsen – og nummereres fortløbende.

Sprog og redigering:
Det er en god idé at læse hele besvarelsen igennem mod slutningen af skriveugerne med et kritisk blik på bl.a.:

– Det sproglige: Formel korrekthed (sætningsbygning, bøjning, stavning, tegnsætning), ordforråd, sproglig præcision og variation. Få altid en anden til at læse korrektur. Man kan ikke læse objektivt, fordi man læser det, man forventer. Derfor kan man ikke selv læse korrektur på sin egen opgave.

– Fremstilling: Strukturering og fokusering.

– Opgave- og emnebehandling: Tekstlæsning, selektion og relevans, dokumentation, argumentation, grundighed, dybde, selvstændighed og kritisk sans.

– Opfyldelse af de formelle krav: Fx kravet om et engelsk resumé, korrekt citat- og noteteknik og korrekt opstillet litteraturliste.

Aflevering:
Du skal aflevere besvarelsen elektronisk på Netprøver.dk senest mandag den 22. marts 2021 kl. 15.00.

HUSK, at du skal bekræfte, at du selv har skrevet opgaven ved at underskrive på opgaveformuleringen. Opgaveformuleringen sættes forrest i selve opgaven og uploades desuden alene under ”ekstramateriale” på Netprøver.dk.

HUSK at tage backup i løbet af opgaveugerne på såvel harddisk, som på USB-pen eller lignende. Opgaven skal være i PDF-format og systemet kan håndtere filer på op til 50 MB. Selve opgavebesvarelsen – inklusive bilag – skal afleveres som 1 fil og skal indeholde et sidehoved med dit ID, navn og skole.

Du er selv ansvarlig for at få flettet dine dokumenter til 1 PDF-fil, men én mulighed er at anvende websiden Mergepdf, som giver dig mulighed for at sætte op til 10 PDF-dokumenter sammen til en PDF-fil. Hver af de 10 dokumenter må dog højst fylde 5 MB. Du vælger de relevante filer, klikker på ”Merge PDF!” og kort efter, kan du downloade den sammensatte PDF. Hastigheden afhænger naturligvis af antallet og størrelsen på filerne. Du kan finde Mergepdf her: https://foxyutils.com/mergepdf

HUSK, at du skal bekræfte, at du selv har skrevet opgaven ved at underskrive på opgaveformuleringen. Opgaveformuleringen sættes forrest i selve opgaven og uploades desuden alene under ”ekstramateriale” på Netprøver.dk

Du bør printe din kvittering som dokumentation for, at din SSO er afleveret. Hvis du har afleveret noget forkert, skal du straks kontakte skolen inden fristens udløb.

Sygdom:
Bliver du syg i løbet af opgaveperioden, skal du straks ringe til skolens kontor og aftale aflevering af lægeerklæring fra din praktiserende læge eller fra en hospitalsafdeling. Der er herefter principielt 2 muligheder:
1) Du kan få forlænget opgaveperioden i et omfang, så der kompenseres for tabte arbejdsdage, eller
2) Du skal til sygeeksamen, dvs. processen skal forløbe helt forfra. Rektor træffer afgørelse om, hvilken af de 2 muligheder, der skal anvendes. Manglende aflevering uden lægeerklæring svarer til udeblivelse fra eksamen, hvilket betyder, at du ikke bliver student den kommende sommer.