Historieopgave i 1HF

Formålet med at skrive historieopgaven i 1hf er

 • Faglig fordybelse
 • Udarbejdelse af problemformulering
 • Træning af formalia i forbindelse med opgaveskrivning.

Opgavens udformning

Formelle forhold, som SKAL være i orden:

Længde: Mindst 5 sider A4-sider maskinskrevet pkt. 12, 1½ linjeafstand eksklusiv forside, noteapparat, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. En opgaveside er på 2400 anslag (inkl. mellemrum).
Titelbladet skal indeholde opgavens titel, navn, klasse, dato og år. I må meget gerne sætte illustrationer på jeres titelblad. Ud over oplysninger om navn, titel, årstal, fag/faglærere, dato og skolens navn skal følgende formulering indsættes nederst på forsiden og skrives under:

Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt.

Paginering: Alle sider i opgaven skal have påført sidetal.
Indholdsfortegnelsen svarer i princippet til dispositionen, men indholdsfortegnelsen påføres sidetal til de enkelte afsnit i opgaven.
Indledningen kan karakteriseres som en form for brugervejledning til opgaven. Her indgår præsentation af opgaveformuleringen, gerne begrundelse for emnevalg og eventuelle kommentarer til valgt materiale og arbejdsmetode.
Delafsnit: Efter indledningen behandles det valgte emne i en række delafsnit på baggrund af problemformuleringen. Antallet af delafsnit er afhængig af emnets dybde og bredde.
Konklusion/vurdering: Opgaven afsluttes med en konklusion/vurdering, som i praksis er jeres afsluttende stillingtagen og svar på den valgte opgaveformulering behandlet i de enkelte afsnit.
Noter: I jeres opgave SKAL indgå noter, der henviser til det materiale, I anvender, så det klart fremgår, hvor I har jeres oplysninger fra. Der skal henvises til bogen og til hvor i bogen I har jeres oplysninger fra (sidehenvisninger/links osv.) Noterne kan enten anbringes nederst på hver side eller bagerst i opgaven. Det normale er at anvende et talsystem fortløbende i opgaven. Noter kan være både henvisninger til kilder, bøger, internet (angiv den PRÆCISE adresse og print ud), ordforklaringer eller uddybende kommentarer.
Materialeliste/litteraturliste: I denne liste angives alle de grundbøger, kildesamlinger og materiale fra internet, der er notehenvisninger til. Dvs. materiale, som er direkte anvendt i opgaven. Listen opstilles alfabetisk efter forfatters/udgivers (hvis bogen er skrevet af flere personer er der ofte angivet en redaktør) efternavn. Efternavn, fornavn (evt. m.fl.): Titel, forlag (evt. by), Udgivelsesår (evt. udgave).

Grubb, Ulrik m.fl.: Overblik – verdenshistorie i korte træk, Gyldendal, Kbh. 2005.
Billedliste: Hvis der indsættes billeder i opgaven, skal det så vidt muligt fremgå, hvem der har lavet det, hvad de forestiller, og hvor I har dem fra (bog, sidehenvisning, link). Anvend samme fremgangsmåde som ved litteraturlisten – husk blot her sideanvisning. Skriv en kort billedtekst ved de illustrationer I anvender i opgaven.
Bilag: Medbringes bilag skal de inddrages i opgaven/teksten (dvs. I skal henvise til bilagene). Bilag kan f.eks. være tabeller, kort, tekster/kildeuddrage m.m.

Arbejdsfaser

Generel introduktion – hele klassen

 1. Valg og afgrænsning af emne. Skal godkendes af læreren.
  Det er vigtigt at I selv finder ud af, hvad der netop interesserer jer – hvad det er for en vinkel netop I vil lægge på emnet. Det er jeres opgave, og jer der ved, hvad I finder interessant.
 2. Indsamling af materiale og udarbejdelse af materialeliste. Skal godkendes af læreren. Brug bibliotek.dk, det lokale bibliotek, studiecenteret, faktalink og infomedia.
 3. Læsefase. Indkredsning af ønsket indfaldsvinkel på det historiske stof. Tag noter, når I læser – skriv i jeres noter, hvilke sider i bøgerne, I har jeres viden fra – så ved I hvor I kan finde oplysningerne igen.
 4. Problemformulering:
  I en opgaveformulering kan indgå følgende formuleringer, som bygger på de forskellige taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse, vurdering:
 5. At redegøre: at give en ordnet, forklarende fremstilling
 6. At analysere: at foretage en kritisk, metodisk anvendelse af materialet. Brug kilderne grundigt (evt. vha. ”Forslag til kildegennemgang).
 7. At vurdere: at afveje f.eks. et synspunkts holdbarhed.
 8. At sammenligne: at undersøge forskelle og ligheder.
 9. At argumentere: at føre beviser for en påstand.
 10. At diskutere: at sætte forskellige synspunkter overfor hinanden.
 11. At tage stilling til: at ”fælde dom” over et synspunkt eller begivenhedsforløb.
Opgaveeksempel
HolocaustRedegør for den nazistiske antisemitisme med fokus på nazisternes behandling af jøderne under Anden Verdenskrig.Analyser beslutningen om og udførelsen af ”Den endelige Løsning” (tyskernes ord for udryddelsen af jøderne)Diskuter eftertidens syn på Holocaust, og vurder Holocausts betydning for den tyske nation efter anden verdenskrig.
 1. Opgaveskrivning: Udfærdigelse af disposition. Dele opgaven op i relevante delafsnit på baggrund af opgaveformuleringen.
 2. Indledning skrives – den rettes til undervejs. Det er en proces at skrive en opgave, og man bliver inspireret undervejs.
 3. De enkelte afsnit skrives.
 4. Konklusionen skrives
 5. Endelig udskrivningsfase. Husk noter. Tænk i øvrigt på opgavens layout, der må meget gerne indgå billedmateriale.
 6. Opgaven afleveres både udskrevet og elektronisk – og tjekkes for afskrift. Tid og sted meldes ud senere.
 7. Evaluering. Der gives én karakter for opgaven.
 8. Opgaven skal være bestået for at man kan rykke op i 2hf.